Mokymų kokybės kontrolės sistema

1. KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS ELEMENTAI:

1 Elementas:   DRVI lektorių darbo kokybės kontrolė ir vertinimas:
1)       Dalomosios medžiagos kokybė;
2)       Mokymų atitikimas su Užsakovų suderinti mokymų programai;
3)       Dalyvių pasitenkinimas lektoriaus darbu (anketinė apklausa).

2 Elementas:   Techninio mokymų aprūpinimo kontrolė ir vertinimas:

1)       Mokymų klasės kokybė;
2)       Aptarnaujančio/organizacinio personalo darbo kokybė;
3)       Mokymo priemonių pakankamumas;
4)       Dalyvių pasitenkinimas (anketinė apklausa).

3 Elementas:   Nuolatinis mokymo programų kokybės tobulinimas:

1)       dėstytojų vidinės supervizijų grupės;
2)       Pastovus ryšys su Užsakovu.
3)       Programų tobulinimas, atsižvelgiant į rinkos ekonominės, technologinės, teisinės ir socialinės aplinkos pokyčius

2. KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS APRAŠYMAS

  • DRVI vykdo nuolatinį mokymų monitoringą – mokymų priežiūrą, mokymų organizavimo kokybės
  • priežiūrą, duomenų rinkimą ir sisteminimą vykdo visą paslaugos teikimo laikotarpį.
  • DRVI nuolat kontroliuoja ir vertina ekspertų darbo kokybę:

a) prieš mokymus įvertindamas paruoštos mokymo programos ir dalomosios medžiagos kokybę ir atitikimą Užsakovo poreikiams ir reikalavimams;
b) stebėdamas dėstytoją mokymuose ir įvertindamas ar mokymai atitinka su Užsakovu suderintą mokymo programą;
c) suteikdamas grįžtamąjį ryšį apie mokymų dalyvių mokymo vertinimo rezultatus;
d) vykdydamas dėstytojų vidines supervizijų grupes, kuriose po mokymų aptariami mokymai, sudėtingi atvejai ir ieškoma sprendimų, dalinamasi gerąja kolegų patirtimi.

  •             DRVI nuolat (Užsakovo pageidaujamu dažnumu) susisiekia (telefonu, el. paštu arba susitikime)
  •             su Užsakovo atsakingais asmenimis ir aptaria mokymo kokybę, kad galėtų laiku reaguoti į
  •             Užsakovo pageidavimus, susijusius su mokymo kokybės užtikrinimu.
  •             DRVI nuolat kontroliuoja techninio mokymų aprūpinimo kokybę, reaguoja į mokymų dalyvių
  •             pastabas ir pasiūlymus.