Teminiai straipsniai

Valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) išmokų reglamentavimas: pašalpų gavėjų struktūra ir pasirinkimai

Tadas Šarlauskas, Audronė Telešienė Kauno technologijos universitetas Šaltinis: VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS ISSN 1648–2603 (print) / ISSN 2029-2872 (online) Santrauka Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas yra viena svarbiausių šeimos politikos sričių. 2011 m. Lietuvoje įgyvendinti šios politikos srities priemonių pakeitimai. Nuo 2011 m. liepos reglamentuojant motinystės (tėvystės) išmokas sumažintos šios rūšies išmokos ir įtvirtinta tėvų teisė pasirinkti iš dviejų galimų išmokų…
Read more

Žinių įgijimo proceso vertinimas Lietuvos draudimo sektoriuje

Jurgita Raudeliūnienė, Irena Račinskaja Vilniaus Gedimino technikos universitetas Šaltinis: Verslas: Teorija ir praktika ISSN 1648-0627 / eISSN 1822-4202 Santrauka Besiplėtojančios globalizacijos sąlygomis ypač sparčiai auga žinių poreikis ir svarba draudimo sektoriuje, pasižyminčiame net tik draudimo paslaugų ir produktų įvairove, bet ir nuolatine jų kaita stengiantis kuo efektyviau patenkinti visuomenės poreikius. Todėl žinios tampa unikalumo veiksniu, lemiančiu…
Read more

Statinio projektuotojų ir rangovų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisinio reglamentavimo aspektai 

Violeta  Keršulienė  Vilniaus Gedimino technikos universitetas Šaltinis: Ūkio Technologinis ir Ekonominis Vystymas ISSN 1392-8619 Ūkio Technologinis ir Ekonominis Vystymas, 2005, Vol XI, No 3, 190-196 Santrauka Civilinės atsakomybės draudimas priskiriamas prie rizikingiausių draudimo rūšių. Lietuvoje įvedus privalomąjį statinio projektuotojų ir rangovų civilinės atsakomybės draudimą, buvo pasinaudota užsienio šalių patirtimi nustatant draudimo objektą, draudiminio įvykio kriterijus, trečiųjų…
Read more

Operacinės rizikos įvertinimo pagal "Mokumas II" direktyvos reikalavimus poveikis draudiko kapitalui

Audrius Linartas, Simona Kavaliauskaitė  Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas Šaltinis:  https://www.mruni.eu/ ISSN 2029-8234 (online) BUSINESS SYSTEMS and ECONOMICS No. 2 (2), 2012 Santrauka Straipsnyje aptariami operacinės rizikos įvertinimo ypatumai pagal sistemos Mokumas II reikalavimus, taikytinus nuo 2014 m. Lyginami Mokumas I ir Mokumas II reikalavimai, pateikiami dabartinio mokumo vertinimo trūkumai. Analizuojami operacinės rizikos įvertinimo metodai ir…
Read more

Sprendimo priėmimo vartoti draudimo paslaugas determinantės Lietuvoje

Aurelija Ulbinaitė, Marija Kučinskienė, Yannick Le Moullec  Vilniaus universitetas Šaltinis: Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2013, 24(2), 144-159  Santrauka Šis straipsnis susijęs su draudimo paslaugų vartotojų elgsena Lietuvoje. Šio darbo tikslas – nustatyti veiksnius, lemiančius Lietuvos gyventojų draudimo paslaugų įsigijimo sprendimus. Duomenų rinkimui panaudota struktūrinė 5 balų Likerto skalės klausimyno formos apklausa. Šiame darbe pasiūlytas tyrimo modelis,…
Read more

Eksporto rizika ir jos mažinimo galimybės

Dalia Bernatonytė, Bronius Neverauskas Kauno technologijos universitetas Šaltinis: ISSN 1392-2785 Inžinerinė ekonomika, Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija.  2002, Nr. 4 (30), p. 45-50. Straipsnyje nagrinėjamos eksporto rizikos mažinimo galimybės. Tuo tikslu atlikta rizikos rūšių klasifikacijos analizė, įvertinti eksporto rizikos mažinimo būdai. Išsamiau išnagrinėta eksporto kreditavimo rizika ir vienas iš jos mažinimo būdų - eksporto kreditų draudimas. Plačiau galima perskaityti čia: Eksporto rizika…
Read more

Konceptualus ir sisteminis požiūris į gyvybės draudimo paslaugų verslą

Marija Kučinskienė profesorė, socialinių mokslų daktarė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros vedėja Šaltinis: Verslo ir teisės aktualijos, 2011, 6(2), p. 388-395 Pastaraisiais dešimtmečiais finansinių paslaugų rinkoje, ypač tokios specifinės rizikos – gyvybės draudimo – paslaugų rinkoje, susijusioje su žmonių gyvenimu, ekonominio saugumo užtikrinimu bei lėšų kaupimu ir investavimu vykstantys ryškūs pokyčiai suponuoja būtinumą analizuoti draudimo rinkos plėtros…
Read more

VARTOTOJŲ SUVOKIAMOS DRAUDIMO PRODUKTŲ KAINOS TYRIMAS

Deimena Kiyak, Linara Pranckevičiūtė Šaltinis: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2014. Vol. 36. No. 3.  Scientific Journal. Siekiant didinti draudimo paslaugų paklausą Lietuvoje, išlieka aktuali problema – atskleisti, kaip vartotojai suvokia šią paslaugą, kokius požymius akcentuoja draudimo paslaugos kainoje. Tyrimo tikslas – nustatyti vartotojų suvokiamą ne gyvybės draudimo produktų kainą. Tyrimo metu atlikta Klaipėdos miesto…
Read more

Elektroninio gyvybės draudimo verslo plėtrą skatinantys veiksniai integracijos kontekste

Irena Račinskaja, Jurgita Raudeliūnienė Šaltinis: Verslas XXI amžiuje/Business in XXI Century, 2014 6(1): 111–119 Santrauka. Plėtojantis globalizacijai, vyksta aktyvi žinių, inovacijų ir technologijų integracija, informacinės technologijos sparčiai taikomos atliekant tradicinius gyvybės draudimo verslo procesus. Tradicinio verslo veiklos principai jau pasenę, būtini nauji efektyvesni darbo metodai. Juos taikant, tradicinis verslas transformuojasi į elektroninį. Deja, atsiranda tokių problemų kaip draudimo sektoriui netinkamų…
Read more