info(eta)draudimas.com
Privatumo politika
Privatumo politika sub desc

Privatumo politika

 VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo institutas“ (toliau – Įstaiga) (juridinio asmens kodas 300009543, buveinės adresas Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, tel. +370699 26166) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate Įstaigai, apsaugą.

VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo institutas“ asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų saugojimo tikslai

Jūsų duomenis mes tvarkome tik gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais Įstaigos apibrėžtais tikslais:

 1. sudarant kvalifikacijos kėlimo ir mokymo procesams reikalingas sutartis ir pildant atsiskaitymo su Jumis dokumentus;
 2. informuojant Jus apie naujas mokymo programas ir kitus mokymo procesą reguliuojančius teisės aktus;
 3. jei tai būtina Įstaigos teisinių prievolių vykdymui.

Jūsų asmens duomenų apsaugos tvarka

Jūsų duomenys Įstaigoje tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, remiantis duomenų mažinimo principu (t. y. tik paslaugos suteikimui būtinų reikalingų duomenų kiekis), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Klientų aptarnavimo tikslu – Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas).

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – Sutarties šalį atstovaujančio fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas). Kai sutarties šalis – fizinis asmuo – papildomai prašoma pateikti gimimo datą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu – Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,)

Teikiamų mokymo paslaugų  vertinimo tikslu – Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, kiti tvarkomi juridinio asmens duomenys)

Vidaus administravimo tikslu – Personalo valdymo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo tikslais raštvedybos tvarkymo tikslais tvarkomi darbuotojų, paslaugų tiekėjų ir jų darbuotojų bei klientų ir jų darbuotojų asmens duomenys.

 VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo institutas“ nerenka ir netvarko specialių kategorijų Jūsų asmens duomenų, susijusių su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimai, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie Jūsų teistumą.

Jūsų asmens duomenų gavimo šaltiniai

Įstaiga tvarko tiesiogiai iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl Įstaigos teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į mokymus anketas, registruodamiesi Įstaigos valdomose duomenų bazėse. Taip pat Jūsų duomenis Įstaiga gauna iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo.

Jūsų duomenis renkame, jei to reikalauja su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu paslaugų teikimo poveikio vertinimo tikslai iš trečiųjų šalių (LR Statistikos departamentas, UAB Credit info Lietuva ar kt.)

 Jūsų asmens duomenų perdavimo sąlygos

Atsiradus būtinybei įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

 1. tik rašytinio susitarimo su trečiąja šalimi pagrindu;
 2. tik iš anksto informavus duomenų subjektą apie jo asmens duomenų perdavimą trečiosioms šalims;
 3. tik gavus aiškiai išreikštą Jūsų leidimą tokiam perdavimui atlikti.

Apie bet kokius mūsų Įstaigoje vykdomus Jūsų asmens duomenų perdavimo veiksmus Jūs būsite informuoti iš anksto.

 Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai

Jūsų duomenis Įstaiga saugo ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:

 1. Klientų aptarnavimo tikslu- 5 metus nuo paslaugos suteikimo;
 2. Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – 10 metų nuo sutarties pabaigos;
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo sutikimo gavimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu arba tol, kol klientas atsisako gauti rinkodaros pranešimus;
 4. Teikiamų paslaugų poveikio vertinimo tikslu – 5 metus nuo paslaugų suteikimo (kai paslaugų teikimas nesibaigia sutartimi) ir 10 metų nuo sutarties pabaigos.

 Jūsų asmens duomenų saugumas

VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo institutas“  įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Jūsų asmens duomenis apsaugai nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo bet kokio kitokio neteisėto naudojimosi. Įstaigos darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra pasirašę įsipareigojimus laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 1. būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą Įstaigoje;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymo pobūdžiu;
 3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo veiksmus;
 4. reikalauti panaikinti duomenis;
 5. reikalauti perkelti duomenis;
 6. apriboti duomenų tvarkymą ir saugojimą;
 7. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jūsų teisių įgyvendinimas

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite teikti VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo institutas“ elektroniniu paštu info@draudimas.com, tel. +370 640 15677.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų Įstaigos vidaus pasikeitimus. Apie pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje www.draudimas.com